Vraag en antwoord databank

 
 

Gebruiksvoorwaarden en copyright
 

Alle informatie op de websites van Dierkunde.be mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de Dierkunde.be-website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Dierkunde.be en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciŽle doeleinden op eender welke wijze van de websites en hun inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Dierkunde.be. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van de websites van Dierkunde.be of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid
Dierkunde.be en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiŽle compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Dierkunde.be en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Dierkunde.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Dierkunde.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beÔnvloeden.

Privacyregeling
Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op de websites en op alle Internet-initiatieven van Dierkunde.be en haar dochterondernemingen.

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in BelgiŽ, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.

Dierkunde.be respecteert de privacy van zijn klanten. Zij streeft de wet op de privacy strikt na en is zelfs voortrekker en informatieverschaffer op dit vlak.

Alle consumentenbestanden die Dierkunde.be opbouwt voor zijn marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

Inzamelen van informatie
Bij registratie, aankopen en acties
Dierkunde.be verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciŽle acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties is enkel bestemd voor intern gebruik door Dierkunde.be en voor betalingsdoeleinden.
Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden in de registratieprocedure.

Gebruik van cookies
De websites van Dierkunde.be maken gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de websites garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling
Dierkunde.be behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacyregeling is steeds te consulteren via deze link. Voor informatie of toepassing neemt u contact op met Dierkunde.be via deze email.

 

©2007 Dierkunde.be - Contact - Gebruiksvoorwaarden - Links - Sitemap